Đèn thả
Đèn tường

Đèn tường
Đèn vách chiếu điểm
Đèn 2 hướng sáng (up & down)
Đèn vách đầu giường hình quả cầu