(028) 39.239.007

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho quyền truy cập của bạn vào www.megaman.com.vn ("trang web") và các chi nhánh được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này ("trang con"). Quyền truy cập của bạn vào một trang con cũng tùy thuộc vào điều khoản sử dụng của trang con đó. Trong phạm vi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này xung đột với các điều khoản của trang con, các điều khoản của trang con sẽ được áp dụng.

  1. Quyền sở hữu và giới hạn sử dụng:

Tất cả nội dung trên trang web này hoặc các trang web phụ, tất cả bản quyền, nhãn hiệu và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến các nội dung này thuộc sở hữu của MEGAMAN® hoặc chủ sở hữu nội dung đó. Trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng, không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, dịch, phân phối hoặc sử dụng các nội dung trên trang web này hoặc các trang web phụ mà không có sự cho phép trước của MEGAMAN® hoặc chủ sở hữu nội dung. MEGAMAN® bảo lưu quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi các điều khoản này hoặc nội dung của trang web này hoặc các trang phụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

  1. Từ chối bảo đảm:

Nội dung trên trang web này hoặc các trang web con được cung cấp  không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hoặc ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ngụ ý nào đảm bảo khả năng bán hàng, phù hợp một mục đích, đề tài cụ thể hoặc không xâm phạm quyền của bên thứ ba). MEGAMAN®không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. MEGAMAN® sẽ cố gắng cài đặt thông tin chính xác và cập nhật trên trang web này một cách hợp lý nhưng không đảm bảo tính hoàn thiện, đầy đủ và / hoặc kịp thời.

  1. Từ chối liên kết:

Ngoại trừ trang web này và các trang con của MEGAMAN®, chúng tôi không hoạt động hoặc duy trì nội dung trên các trang web được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này hoặc các trang con của MEGAMAN®. Bất kỳ đường link nào đến một trang liên kết hoặc cho một sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cụ thể trên trang web, các trang con, hoặc một trang liên kết, không phải là một khuyến cáo của MEGAMAN®. MEGAMAN® từ chối trách nhiệm pháp lý đối với việc truy cập và sử dụng các trang liên kết.

  1. Trách nhiệm hữu hạn:

MEGAMAN® không chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, trừng phạt hoặc thiệt hại khác (bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất hoặc dữ liệu bị mất) phát sinh do truy cập hoặc không có khả năng truy cập đến trang web này, các trang con hoặc các trang liên kết, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

  1. Tải và đăng dữ liệu:

Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào mà bạn tải lên, đăng lên trang web hoặc trang web con được coi là không bảo mật và không độc quyền và MEGAMAN® không có nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ bảo mật liên quan đến việc tải và đăng dữ liệu.

  1. Liên kết với Website:

Quyền được cấp để liên kết đến trang web nếu bạn tuân thủ chính sách liên kết sau: trang web của bạn không được vu khống hoặc làm hỏng MEGAMAN® hoặc chứa nội dung không phù hợp; bạn không thể tạo khung xung quanh nhãn hiệu MEGAMAN® hoặc tạo bất kỳ hiển thị nào bằng bất kỳ phương pháp nào khác mà nội dung không thuộc về MEGAMAN®; bạn phải sử dụng tên MEGAMAN® một cách chính xác: Quyền này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản sử dụng hiện hành nào trên các trang con. Khi chấm dứt, bạn phải xóa mọi liên kết. Bạn có thể đặt liên kết đến các trang khác trên trang web, nhưng các trang hoặc tài liệu cụ thể trên trang web có thể có các điều khoản sử dụng riêng và bạn cần phải tuân thủ các điều khoản đó.


Cập nhật: Tháng 8, 2019