(028) 39.239.007
Có sẵn trong các tùy chọn dòng điện không đổi và điện áp không đổi, Bộ chuyển đổi LED của MEGAMAN® được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của LED phản quang.

Bộ chuyển nguồn dùng cho bóng LED

LD0424x1v-C700

Model No: 244ZSONX

Đọc tiếp

LD0310x1v-C500

Model No: 246ILWIW

Đọc tiếp

LD0217x1v-C500

Model No: 250EONIZ

Đọc tiếp

LD0115x1v-C380

Model No: 248YZTBD

Đọc tiếp

LD0110x1v-C460

Model No: 252LABED

Đọc tiếp

LD0509x1d-C350

Model No: 5709FVXZC

Đọc tiếp

LD0512x1d-C500

Model No: 256ZUFRO

Đọc tiếp

LD0436x1-C1050

Model No: 258IIIVA

Đọc tiếp

LD0424x1-C700

Model No: 260VYFDR

Đọc tiếp

LD0425x1-C700

Model No: 270MWJTJ

Đọc tiếp

LD0216-K12

Model No: 268GGTZK

Đọc tiếp

LD0212x1-C350

Model No: 266WXIKL

Đọc tiếp

LD0217x1-C500

Model No: 264PPUYP

Đọc tiếp

LD0219x1-C500

Model No: 262ELXFZ

Đọc tiếp

LD0208x1d-C350

Model No: 5711NYRJH

Đọc tiếp

LD0214x1d-C350

Model No: 272JDPQY

Đọc tiếp

LD0106-K12

Model No: 274DOGWF

Đọc tiếp