(028) 39.239.007

Grand Central Hotel Shanghai

Vị trí: Thượng Hải, Trung Quốc
 

Nhiều dự án hơn nữa