Pacific Coffee

Vị trí: Thượng Hải, Hàn Châu và Bắc Kinh, Trung Quốc 

 

Nhiều dự án hơn nữa